Centrum mediace Zlín

Nechoďte po soudech, zkuste raději mediaci a ušetřete náklady na soudní řízení. Budoucnost je to jediné, co má cenu řešit a mediací do ní investujete.

Chci vědět víc

O mně

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.


 • zapsaný mediátor u Ministerstva spravedlnosti č.0002 (jeden z prvních zapsaných mediátorů v ČR)
 • zapsaný mediátor na seznamu mediátorů vedený Evropskou komisí
 • rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • absolventka Nottingham Trent University (UK) - magisterský program v oboru právo
 • absolventka fakulty managementu a ekonomiky
 • mediační výcvik v rozsahu 120 hodin
 • zkušenosti na řídící pozici v zařízení sociálních služeb
 • od roku 2008 právní praxe ve spolupráci s AK JUDr. František Novosad
 • odborný lektor mimo jiné u největší soukromé vzdělávací skupiny EDUA Group


 • Pro více informací ..... Kontaktujte nás

  Mediace

  Co je mediace?

  Mediace je velmi efektivní způsob, jak je možné urovnat konflikt a vyhnout se tak např. soudnímu řízení nebo životu ve vleklém konfliktu, který vám ubírá energii, čas, peníze či má dopad na vaše vztahy. K obnovení vzájemné komunikace a hledání nejlepšího možného řešení napomáhá účast a podpora třetí nezávislé strany – mediátora. Mediace je zahájena nikoli rozhodnutím soudu o nařízení prvního setkání s mediátorem, ale teprve uzavřením smlouvy o provedení mediace. Není však zároveň vyloučeno (naopak je tato situace vcelku obvyklá, že po seznámení stran s institutem mediace v rámci prvního setkání s mediátorem dochází k podpisu smlouvy o provedení mediace a z důvodu časové úspory se ihned přistoupí k provedení mediace.

 • Domluvte si se mnou termín mediace, kde Vám budu zcela k dispozici a budeme se snažit najít cestu ke vzájemné dohodě.
 • První mediace může trvat zpravidla až 3 hodiny. O dalším postupu se společně domluvíme

 • V jakých sporech se dá využít mediace?

  Mediaci lze využít např. v těchto situacích:

 • pracovní spory - vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi zaměstnanci; mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací,
 • občanské spory - např. sousedské vztahy, majetková vyrovnání,
 • rodinné spory- např. mezigenerační spory, spory ohledně výchovy a výživy dítěte, dědické spory atd.,
 • obchodní spory - vztahy mezi dodavatelem a odběratelem,
 • spory s veřejným prvkem -např. s orgánem státní správy nebo samosprávy atd.,
 • spotřebitelské spory,
 • v situacích, kdy se sporu strany nejsou schopny domluvit.

 • Principy mediace

 • bezpečné prostředí,
 • neutralita a nestrannost mediátora,
 • důvěra a mlčenlivost,
 • dobrovolnost – dobrovolné je nejen rozhodnutí stran o vstoupení do mediace, ale i o setrvání v ní.

 • Výhody mediace

  Oproti soudnímu řízení přináší mediace řadu výhod, protože stranám umožňuje:

 • dobrovolnou účast,
 • soukromí a záruku uchování důvěrných informací,
 • mít kontrolu nad procesem řešení sporu a jeho výsledkem,
 • pochopit druhou stranu a sami být pochopeni ve vnímání a prožívání dané situace,
 • ujasnit si potřeby, očekávání a zájmy svoje i druhé strany,
 • snížit napětí a změnit soupeření na spolupráci,
 • ušetřit čas i finance,
 • jednat v neformálním a bezpečném prostředí,
 • dosáhnout dohody, která zohledňuje zájmy a potřeby obou stran.

 • První setkání s mediátorem

  Pro první setkání s mediátorem platí následující pravidla:

 • V souladu s § 100 odst. 2 o.s.ř. může soud (popř. OSPOD) nařídit účastníkům první setkání se zapsaným mediátorem.
 • Povinnost kontaktovat mediátora mají strany a mediátor je "nepředvolává".
 • Povinnost setkat se s mediátorem mají přímo účastníci řízení.
 • První setkání s mediátorem není samotnou mediací, jak ji vymezuje § 2 písm. a) zákona o mediaci.
 • Účelem prvního setkání tedy není provedení mediace coby neformálního procesu směřujícího k uzavření dohody mezi stranami sporu, ale toliko seznámení účastníků řízení s principy, výhodami a účelem mediace a zjištění, zda může účastníkům mediace pomoci.
 • Nedostavením se k prvnímu setkání s mediátorem je spojena sankce, kterou upravuje ust. § 150 o. s. ř., podle kterého odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.

 • Ceník

 • První setkání s mediátorem: 400,- Kč/h (+náklady na mediaci).
 • Mediace: 1 800,- Kč/h.
 • Obchodní mediace: 2 300,- Kč/h.

  (Částka je za každou započatou hodinu. Obě strany sporu hradí částku vždy rovným dílem.)

 • Další služby

  Školení

  Poskytujeme školení zejména v oblasti pracovního a obchodního práva, např. tvorba smluv, přehled právní problematiky pro specifické pozice (účetní, vyšší a střední management, obchodníci), základy pracovního práva, ochrana osobních dat GDPR, apod. Školení je možno také realizovat na zakázku na základě vašich podkladů a vstupů a je možno jej provést v prostorách vaší společnosti. Více na http://www.gdpr-poradime.cz .

  Právní poradenství

  Nabízíme právní konzultace, rozbory, analýzu a tvorbu smluv, zastupování klientů při jednáních s protistranou nebo správními orgány. Služby jsou poskytovány v oblasti zejména soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního), ale i veřejného (správního nebo trestního) práva. Díky lektorské činnosti máme přehled o častých změnách legislativy a nových judikaturách. Právní služby poskytujeme ve spolupráci s AK Petráš Rezek.

  Rozvodové poradenství

  Rozvodové poradenství je určeno pro klienty, kteří se chtějí v tomto nesnadném úseku životní cesty na tento proces dobře připravit, případně na ty, kteří již rozvod či jeho následky (bydlení, finance, vypořádání SJM, výživné na rozvedeného manžela apod.) již řeší. Klademe největší důraz na otázky výchovy a výživy dětí - realizace styku s dětmi, jejich výchova a rozdělení rodičovské odpovědnosti. Cílem je zde poznat své potřeby a potřeby dětí, ujasnit si právní náležitosti a na jejich podkladě najít optimální řešení porozvodového uspořádání. Prioritou je vždy snaha, aby naši klienti mohli i po partnerském rozchodu společně fungovat jako rodiče.

  Reference

  Tým

  Team Member

  Magda Janotová

  mediace, arbitráže, právní poradenství

  Magda je zkušenou právničkou a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti obchodního a pracovního práva. Kromě právního poradenství se zabývá mediací zejména v partnerských vztazích, jako lektorka se mimo jiné zaměřuje na nejaktuálnější změny právního kodexu (např. nový občanský zákoník nebo Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR).

  Team Menber

  Vendula Sejkorová

  mediace

  Vendula se jako mediátor zabývá mimosoudním řešením sporů a pomáhá lidem a firmám řešit konfliktní situace. Zároveň se zabývá koučováním pro zvýšení výkonu a dosažení cílů, poskytuje odborné konzultace v oblasti vedení lidí a rozvoje managementu.